Iontaobhas Uí Chadhain: Ráiteas Príobháideachais

Cé muid féin

Cuideachta faoi theorainn ráthaíochta is ea Iontaobhas Uí Chadhain, a cláraíodh in Éirinn (Cuideachta uimhir 564717), agus carthanas cláraithe ag an Rialálaí Carthanas (Carthanas uimhir 20200579) ar bronnadh stádas carthanais air (uimhir charthanais CHY 22191), agus arb é seoladh na hoifige cláraithe ná f/ch Máirtín Ó Cadhain, Baile Liam, An Spidéal, Co. na Gaillimhe.

Sa ráiteas seo leagtar amach an chaoi a gcaithfidh muid le haon sonraí pearsanta teagmhála a bhailigh muid uait, nó a chuireann tú ar fáil dúinn.

Gabhann Iontaobhas Uí Chadhain air féin do chuid sonraí pearsanta teagmhála a chosaint agus cloífidh muid le haon reachtaíocht ábhartha, an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (“GDPR”) san áireamh, agus leis na Rialacháin maidir le Príobháideacht agus Cumarsáid Leictreonach 2003. Chun críocha an GDPR, is é an rialaitheoir sonraí ná Iontaobhas Uí Chadhain mar a shonraítear thuas agus leis an seoladh thuas.

Bailíonn agus coinníonn Iontaobhas Uí Chadhain (‘muid’ nó ‘ár’) do chuid sonraí pearsanta teagmhála de réir an ráitis phríobháideachais seo agus i gcomhréir leis an rialachán agus an reachtaíocht ábhartha cosanta sonraí. Tugann an ráiteas príobháideachais seo an t‑eolas riachtanach duit maidir le do chearta agus d’oibleagáidí, agus míníonn sé conas, cén fáth, agus cén uair a bhailíonn agus a choinníonn muid do chuid sonraí pearsanta teagmhála.

Is mór ag Iontaobhas Uí Chadhain do phríobháideachas. Ní dhéanfaidh muid ach d’ainm agus do chuid sonraí teagmhála a bhailiú agus a choinneáil ar taifead. Ní thabharfaidh muid d’aon duine ná comhlacht eile iad ná ní chuirfidh muid ar aghaidh iad ná ní phoibleoidh muid iad ar bhealach ar bith.

Is é ár bpríomhchuspóir mar eintiteas ealaíon, oideachais agus cultúir ná saothar litríochta an scríbhneora chlúitigh Ghaeilge, Máirtín Ó Cadhain (1906–1970), a chur chun cinn ar bhonn áitiúil, náisiúnta agus idirnáisiúnta, trí eolas agus ábhar eile faoina shaol agus a shaothar litríochta a chur ar fáil agus ócáidí a eagrú nó a thionscnamh ar mhodh eile lena shaothar a chur chun cinn agus a chur á phlé. Is gá dúinn do chuid sonraí teagmhála a bhailiú agus a choinneáil ar taifead chun eolas ábhartha a chur chugat, agus chun freagraí a chur ar iarratais uait.

Mar atá leagtha amach thuas, cloíonn Iontaobhas Uí Chadhain leis na rialacháin GDPR maidir le sonraí pearsanta a bhailiú, a úsáid agus a choinneáil.

Eolas a bhailíonn muid

Seachas d’ainm agus do shonraí teagmhála, ní bhaileoidh ná ní stórálfaidh Iontaobhas Uí Chadhain aon sonraí eile a bhaineann leat. Coinníonn Iontaobhas Uí Chadhain do shonraí teagmhála ar taifead chun tú a choinneáil ar an eolas faoi imeachtaí a bhaineann le cur chun cinn shaothar Mháirtín Uí Chadhain.

Níor bhailigh muid, ná níl sé i gceist againn a bhailiú, aon sonraí pearsanta eile fút ná ní dhéanfaidh muid aon phróiseáil de chineál ar bith ar do chuid sonraí teagmhála, seachas iad a choinneáil ar taifead.

Féadfaidh tú do chuid sonraí teagmhála a thabhairt dúinn nuair a fhiosraíonn tú faoinár gcuid imeachtaí, nó nuair a líonann tú isteach foirmeacha ag aon cheann de na himeachtaí, nó nuair a bhíonn tú i dteagmháil linn ar ríomhphost nó ar mhodh ar bith eile.

Seo a leanas na cineálacha sonraí pearsanta a bhailíonn muid:

Coinnítear, agus coinneofar, na sonraí pearsanta teagmhála seo i gcomhad Excel ar ríomhaire Rúnaí an Iontaobhais ag an seoladh thuasluaite.

Bailíodh an t‑eolas seo, agus baileofar amach anseo, ar na bealaí seo a leanas:

Féadfaidh tú cuairteanna a thabhairt ar ár suíomh gréasáin, www.máirtínócadhain.ie, gan tú féin a chur in iúl ná aon eolas pearsanta a nochtadh. Ní bhíonn an tIontaobhas ag breathnú ar ná ag próiseáil aon eolas faoi láthair faoi chuairteanna a thugtar ar an suíomh, ná ní úsáideann muid fianáin ar ár suíomh gréasáin.

An úsáid a bhaineann muid as do chuid sonraí teagmhála

Tharlódh go mbaileoimis do chuid sonraí teagmhála ar chúis amháin nó níos mó díobh seo:

Ní choinníonn muid do chuid sonraí ach go ceann pé achar ama is gá agus ar na cúiseanna a shonraítear sa ráiteas seo.

Do chuid sonraí teagmhála a roinnt nó a nochtadh

Ní chuirfidh Iontaobhas Uí Chadhain do chuid sonraí teagmhála in iúl d’aon duine nó comhlacht gan cead uaitse, mura dtagann ceangal dlí i gceist nó, más gá, chun cearta an Iontaobhais nó a chuid stiúrthóirí a chosaint.

Cearta an duine is ábhar do na sonraí

Éascaíonn Iontaobhas Uí Chadhain do chearta i gcomhréir lenár bpolasaí cosanta sonraí agus leis na nósanna imeachta maidir le hiarratas duine ar a chuid sonraí.

Do chearta mar dhuine is ábhar do na sonraí

Am ar bith le linn do do chuid sonraí teagmhála a bheith inár seilbh, tá na cearta a leanas agatsa, an duine is ábhar do na sonraí:

Ceart rochtana
Tá an ceart agat cóip de na sonraí teagmhála atá ar taifead againn i do leith a iarraidh.
Ceart ceartaithe
Tá an ceart agat sonraí míchruinne nó neamhiomlána i do leith atá ar taifead againn a cheartú.
Ceart go ligfí i ndearmad
Tá an ceart agat a iarraidh orainn do chuid sonraí teagmhála a scriosadh ónár dtaifead.
Ceart ar phróiseáil a shrianadh
Tá an ceart agat a iarraidh go srianfaí próiseáil do chuid sonraí.
Ceart inaistritheachta
Tá an ceart agat na sonraí atá ar taifead againn i do leith a aistriú go comhlacht eile.
Ceart cur i gcoinne
Tá an ceart agat cur i gcoinne cineálacha áirithe próiseála ar nós margaíochta.
Ceart cur i gcoinne uathphróiseála, próifíliú san áireamh
Tá an ceart agat gan a bheith faoi réir iarmhairtí dlíthiúla uathphróiseála nó próifílithe.
Ceart ar athbhreithniú breithiúnach
Má dhiúltaíonn muid d’iarratas faoi cheart rochtana, tabharfaidh muid cúis leis sin.

Tá an ceart agat teacht ar aon sonraí pearsanta teagmhála atá á choinneáil ag Iontaobhas Uí Chadhain i do leith agus eolas a iarraidh i dtaobh:

Má mheasann tú go bhfuil aon sonraí neamhiomlána nó míchruinne ar taifead againn i do leith, tá an ceart agat a iarraidh orainn an t‑eolas a cheartú agus/nó a iomlánú agus féachfaidh muid lena cheartú/nuashonrú chomh luath agus is féidir mura bhfuil cúis bhailí againn gan sin a dhéanamh agus, sa chás sin, cuirfear é sin in iúl duit.

Tá an ceart agat freisin a iarraidh orainn do chuid sonraí teagmhála a scriosadh, nó srian a chur lena bpróiseáil de réir na ndlíthe cosanta sonraí, agus cur i gcoinne aon mhargaíocht dhíreach uainn. Tá an ceart agat go gcuirfí ar an eolas thú maidir le haon chinnteoireacht uathoibríoch a d’fhéadfadh a bheith á pleanáil againn.

Má fhaigheann muid iarratas uait aon cheann de na cearta thuas a fheidhmiú, seans go n-iarrfaidh muid ort d’aitheantas a dheimhniú sula gcuirfidh muid d’iarratas i bhfeidhm, le cinntiú go gcoinnítear do chuid sonraí teagmhála cosanta agus slán.

Mura gcuireann tú do chuid sonraí teagmhála ar fáil

Níl aon dualgas ort do chuid sonraí teagmhála a chur ar fáil d’Iontaobhas Uí Chadhain. Níl ann ach nach mbeidh muid in ann tú a choinneáil ar an eolas faoinár gcuid imeachtaí dá n-uireasa.

Cé chomh fada is a choinneoidh muid do shonraí teagmhála

Coinneoidh Iontaobhas Uí Chadhain do chuid sonraí teagmhála chomh fada agus is gá chun tú a choinneáil ar an eolas faoinár gcuid imeachtaí.

Gearán a dhéanamh

Mura bhfuil tú sásta leis an gcaoi ar láimhseáil muid do chuid sonraí teagmhála, tá an ceart agat gearán a chur go dtí:

An Rúnaí,
Iontaobhas Uí Chadhain,
f/ch Máirtín Ó Cadhain,
Baile Liam,
An Spidéal,
Co. na Gaillimhe,
H91FTK5,
Éire.

Ríomhphost: iontaobhas@outlook.com

Agus/nó an t‑údarás maoirseachta:

An Coimisinéir Cosanta Sonraí,
21 Cearnóg Mhic Liam, Theas,
Baile Átha Cliath 2,
D02 RD28,
Éire.

Teil: +353 (0)1 761 104 800.

Athruithe ar ár ráiteas príobháideachais

Tharlódh sé go ndéanfaidh Iontaobhas Uí Chadhain athruithe nó nuashonrú ar an ráiteas príobháideachais seo ó am go ham. Moltar duit an ráiteas seo a cheadú go rialta dá réir sin.

Rinneadh an ráiteas seo a nuashonrú go deireanach ar an 21ú Meitheamh 2019.