Tiomsú Airgid

Fundraising Information in English ↓

Tiomsú airgid: faisnéis i nGaeilge

Beagnach ann!

30ú Bealtaine 2021

Dealbh Mháirtín Uí Chadhain (léaráid ealaíontóra)

Dheimhnigh Comhairle Contae na Gaillimhe cead pleanála le déanaí do dhealbh lánmhéide chré-umha den Chadhnach le suiteáil ar an Airdín Buí sa Spidéal agus tá an dealbhóir aitheanta, Alan Ryan Hall, atosaithe ar an saothar. Ba ghá an obair a stopadh anuraidh de bharr deacrachtaí le linn na paindéime.

Íomhá atá sa léaráid a rinne an dealbhóir i 2019. Ní dócha gur díreach san ionad áirithe sin ar an Airdín Buí a dhéanfar é a shuiteáil ar chomhairle innealtóra.

Tá an chéad ghála íoctha le Alan Ryan Hall, a bhuíochas leis na daoine agus na heagraíochtaí a bhronn airgead orann cheana féin. Anois ní mór dúinn cúnamh airgid a iarraidh ar dhaoine agus eagraíochtaí eile.

Beidh aitheantas agus ár mbuíochas ó chroí á gcur suas ar Liosta na gCarad i gceann cúpla lá (ach amháin sa chás gur chuir daoine nó eagraíochtaí in iúl gurbh fhearr leo a bheith anaithnid).

Tá cur síos ar na bealaí le hairgead a bhronnadh tugtha thíos.

Cúlra

Ba é Máirtín Ó Cadhain (1906–1970) mórscríbhneoir Gaeilge a linne. Óna óige i gConamara go dtí lá a bháis agus é ina Ollamh i gColáiste na Tríonóide, shaothraigh sé gan staonadh ar son na Gaeilge, na Gaeltachta agus na litríochta.

Le cuimhneachán buan ar Ó Cadhain a lonnú ina áit dúchais i nGaeltacht Chonamara, tá tionscadail chuimhneacháin á bhforbairt ag Iontaobhas Uí Chadhain le cúpla bliain anuas. Ar na gnéithe atá le cur i gcrích go fóill tá:

 • Dealbh lánmhéide chré-umha den Chadhnach a theilgean le suiteáil i gceantar an Spidéil. Tá tús curtha leis an obair seo ach chuir cúrsaí COVID‑19 isteach orainn agus cuireadh teilgean na deilbhe siar go dtí 2021.
 • Fothracha áit bhreithe an Chadhnaigh a shlánú agus ionad cuartaíochta a thógáil ann.
 • Ionad d’ealaíontóirí a bheartú agus a fhorbairt.

Ar an 18ú Deireadh Fómhair 2020, cothrom an lae a bhásaigh an Cadhnach 50 bliain ó shin, sheol muid feachtas tiomsaithe airgid leis na tionscadail seo a mhaoiniú.

Gach duine agus eagraíocht a bhronnann airgead, mór nó beag, orainn leis na tionscadail seo a chur i gcrích, aithneofar agus glacfar buíochas leo ar an leathanach seo (mura dtugann siad le fios go bhfuil siad ag iarraidh a bheith anaithnid).

Conas síntiús a thabhairt

Tá cuntas faoi leith oscailte againn don mhaoiniú seo i mBanc Aontas Éireann sa Spidéal.

Féadfaidh daoine síntiúis a thabhairt ar líne, ag úsáid an fhoirm íocaíochta atá ag bun an leathanaigh seo.

Is féidir airgead a chur díreach isteach sa chuntas sin freisin, leis na sonraí seo:

Ainm an chuntais: Iontaobhas Uí Chadhain
Banc: AIB, an Spidéal
Uimh. Chuntais: 937401 32535013
IBAN: IE09AIBK93740132535013
BIC: AIBKIE2D

Má roghnaíonn tú an modh seo le síntiús a thabhairt, seol teachtaireacht ríomhphoist chugainn le do thoil (tá an seoladh i mbun an leathanaigh seo), a bhfuil na mionsonraí seo leanas ann:

 • D’ainm.
 • Do sheoladh.
 • D’uimhir gutháin (roghnaitheach)
 • Deimhniú maidir le do chuid sonraí pearsanta. An dtugann tú cead d’Iontaobhas Uí Chadhain do chuid sonraí teagmhála a choinneáil ar comhad agus an dtugann tú cead dó teagmháil a dhéanamh leat maidir le do shíntiú(i)s agus maidir le hobair leanúnach an Iontaobhais?
 • Deimhniú maidir le hanaithnideacht. An mian leat go bhfoilseofar d’ainm go poiblí ar liosta na gCarad?

Agus féadfaidh daoine airgead a thabhairt ar an sean-nós! Seic nó ordú airgid, le híoc le hIontaobhas Uí Chadhain, a sheoladh chuig Rúnaí an Iontaobhais:

Máirtín Ó Cadhain,
Baile Liam,
An Spidéal,
Co. na Gaillimhe,
H91 FTK5,
Éire.

Má roghnaíonn tú an modh seo le síntiús a thabhairt, seol chugainn nóta scríofa i dteannta do shíntiúis le do thoil, a bhfuil na mionsonraí seo leanas ann:

 • D’ainm.
 • Do sheoladh.
 • D’uimhir gutháin (roghnaitheach)
 • Deimhniú maidir le do chuid sonraí pearsanta. An dtugann tú cead d’Iontaobhas Uí Chadhain do chuid sonraí teagmhála a choinneáil ar comhad agus an dtugann tú cead dó teagmháil a dhéanamh leat maidir le do shíntiú(i)s agus maidir le hobair leanúnach an Iontaobhais?
 • Deimhniú maidir le hanaithnideacht. An mian leat go bhfoilseofar d’ainm go poiblí ar liosta na gCarad?

Cairde an Iontaobhais

Tá Iontaobhas Uí Chadhain go mór faoi chomaoin ag na daoine agus ag na heagraíochtaí a thacaigh linn lenár bhfeachtas tiomsaithe.

 • Dlúth-chairde: Daoine agus eagraíochtaí a thug €20,000 ar a laghad.
 • Cairde Cléibh: Daoine agus eagraíochtaí a thug €5,000 ar a laghad.
 • Mór-chairde: Daoine agus eagraíochtaí a thug €1,000 ar a laghad.
 • Cairde Dílse: Daoine agus eagraíochtaí a thug €500 ar a laghad.
 • Cairde Gaeil: Daoine agus eagraíochtaí a thug níos mó ná €100.
 • Cairde Eile: Daoine agus eagraíochtaí a thug suas le €100.

Fundraising: information in English

Almost there!

30ú Bealtaine 2021

Statue of Máirtín Ó Cadhain (artist’s impression)

Galway County Council recently approved planning permission for the erection of a life-size bronze statue of Máirtín Ó Cadhain at An tAirdín Buí in An Spidéal and the noted sculptor, Alan Ryan Hall, has recommenced work on the statue. It was necessary to halt the work last year due to difficulties arising from the pandemic.

The illustration shows a projected image the sculptor provided in 2019. The statue will probably not be erected in that exact spot at An tAirdín Buí following an engineer’s advice.

The first instalment has been paid to Alan Ryan Hall, thanks to the people and organizations who have already donated money for the project. Now we must ask other people and organizations to do likewise.

Our acknowledgement and sincere thanks will be published on the Friends’ List in the coming days (excepting those who ask to remain anonymous).

Details of the methods for making donations are given below.

Background

Máirtín Ó Cadhain (1906–1970) was the greatest Irish-language writer of his day. From his youth in Connemara to the day he died, by then a Professor in Trinity College Dublin, he laboured unceasingly for the Irish language, for Irish-speaking communities and for literature in Irish.

Over the past few years, Iontaobhas Uí Chadhain has been developing commemorative projects as permanent memorials to Ó Cadhain in his native area of the Connemara Gaeltacht. Projects still to be completed include:

 • A life-size bronze statue of Ó Cadhain to be cast and erected in the Spiddal area. The work was commenced but, due to Covid‑19 issues, the casting had to be deferred until 2021.
 • The ruins of his birthplace to be preserved and a visitor site developed there.
 • A centre for Irish-language artists to be developed.

On October 18th 2020, the 50th anniversary of Máirtín’s death, we launched a fundraising campaign to fund these projects .

Every person and organisation who donates money, of whatever amount, to help us complete these projects, will be acknowledged and thanked on this page (unless they indicate a preference to remain anonymous).

How to donate

We have opened a new bank account for the sole purpose of this campaign at the Allied Irish Bank branch in An Spidéal.

Donations can be made online, using the payments form at the foot of this page.

Donations may also be made directly into this account with the following details:

Name of account: Iontaobhas Uí Chadhain
Bank: AIB, An Spidéal, Co. Galway
Account number: 937401 32535013
IBAN: IE09AIBK93740132535013
BIC: AIBKIE2D

If you choose this payment method to make a donation, please send us an email providing the following details:

 • Your name.
 • Your address.
 • Your ’phone number (optional)
 • Confirmation regarding personal information. Do you give Iontaobhas Uí Chadhain permission to keep your contact details on file and to contact you in connection with your donation(s) and in connection with the ongoing work of the Iontaobhas?
 • Confirmation regarding anonymity. Do you wish your name to be published on the list of Friends?

Alternatively, donations may be made by sending a cheque or money order, payable to Iontaobhas Uí Chadhain, to the Secretary of Iontaobhas Uí Chadhain at the following address:

Máirtín Ó Cadhain,
Baile Liam,
An Spidéal,
Co. na Gaillimhe,
H91 FTK5,
Éire.

If you choose this payment method to make a donation, please send us a written note along with your cheque or money order, providing the following details:

 • Your name.
 • Your address.
 • Your ’phone number (optional)
 • Confirmation regarding personal information. Do you give Iontaobhas Uí Chadhain permission to keep your contact details on file and to contact you in connection with your donation(s) and in connection with the ongoing work of the Iontaobhas?
 • Confirmation regarding anonymity. Do you wish your name to be published on the list of Friends?

Friends of the Iontaobhas

Iontaobhas Uí Chadhain is deeply indebted to the individuals and organisations who have kindly supported us in our fundraising campaign.

 • Close Friends: People and organisations who donated at least €20,000.
 • Bosom Friends: People and organisations who donated at least €5,000.
 • Great Friends: People and organisations who donated at least €1,000.
 • Staunch Friends: People and organisations who donated at least €500.
 • Good Friends: People and organisations who donated over €100.
 • Other Friends: People and organisations who donated up to €100.

Foirm díolaíochta

íocaíocht slán á áisiú ag Stripe

secure payment powered by Stripe

Iontaobhas Uí Chadhain

Síntiús (Donation)

Do sheoladh (riachtanach)
Anaithnideacht