Tiomsú Airgid

Fundraising Information in English ↓

Tiomsú airgid: faisnéis i nGaeilge

Ba é Máirtín Ó Cadhain (1906–1970) mórscríbhneoir Gaeilge a linne. Óna óige i gConamara go dtí lá a bháis agus é ina Ollamh i gColáiste na Tríonóide, shaothraigh sé gan staonadh ar son na Gaeilge, na Gaeltachta agus na litríochta.

Le cuimhneachán buan ar Ó Cadhain a lonnú ina áit dúchais i nGaeltacht Chonamara, tá tionscadail chuimhneacháin á bhforbairt ag Iontaobhas Uí Chadhain le cúpla bliain anuas. Ar na gnéithe atá le cur i gcrích go fóill tá:

 • Dealbh lánmhéide chré-umha den Chadhnach a theilgean le suiteáil i gceantar an Spidéil. Tá tús curtha leis an obair seo ach chuir cúrsaí COVID‑19 isteach orainn agus cuireadh teilgean na deilbhe siar go dtí 2021.
 • Fothracha áit bhreithe an Chadhnaigh a shlánú agus ionad cuartaíochta a thógáil ann.
 • Ionad d’ealaíontóirí a bheartú agus a fhorbairt.

Ar an 18ú Deireadh Fómhair 2020, cothrom an lae a bhásaigh an Cadhnach 50 bliain ó shin, sheol muid feachtas tiomsaithe airgid leis na tionscadail seo a mhaoiniú.

Gach duine agus eagraíocht a bhronnann airgead, mór nó beag, orainn leis na tionscadail seo a chur i gcrích, aithneofar agus glacfar buíochas leo ar an leathanach seo (mura dtugann siad le fios go bhfuil siad ag iarraidh a bheith anaithnid).

Tá cuntas faoi leith oscailte againn don mhaoiniú seo i mBanc Aontas Éireann sa Spidéal.

Féadfaidh daoine síntiúis a thabhairt ar líne, ag úsáid an fhoirm íocaíochta atá ag bun an leathanaigh seo.

Is féidir airgead a chur díreach isteach sa chuntas sin freisin, leis na sonraí seo:

Ainm an chuntais: Iontaobhas Uí Chadhain
Banc: AIB, an Spidéal
Uimh. Chuntais: 937401 32535013
IBAN: IE09AIBK93740132535013
BIC: AIBKIE2D

Má roghnaíonn tú an modh seo le síntiús a thabhairt, seol teachtaireacht ríomhphoist chugainn le do thoil, a bhfuil na mionsonraí seo leanas ann:

 • D’ainm.
 • Do sheoladh.
 • D’uimhir gutháin (roghnaitheach)
 • Deimhniú maidir le do chuid sonraí pearsanta. An dtugann tú cead d’Iontaobhas Uí Chadhain do chuid sonraí teagmhála a choinneáil ar comhad agus an dtugann tú cead dó teagmháil a dhéanamh leat maidir le do shíntiú(i)s agus maidir le hobair leanúnach an Iontaobhais?
 • Deimhniú maidir le hanaithnideacht. An mian leat go bhfoilseofar d’ainm go poiblí ar liosta na gCarad?.

iontaobhas@nulloutlook.com

Agus féadfaidh daoine airgead a thabhairt ar an sean-nós! Seic nó ordú airgid, le híoc le hIontaobhas Uí Chadhain, a sheoladh chuig Rúnaí an Iontaobhais:

Máirtín Ó Cadhain,
Baile Liam,
An Spidéal,
Co. na Gaillimhe,
H91 FTK5,
Éire.

Má roghnaíonn tú an modh seo le síntiús a thabhairt, seol chugainn nóta scríofa i dteannta do shíntiúis le do thoil, a bhfuil na mionsonraí seo leanas ann:

 • D’ainm.
 • Do sheoladh.
 • D’uimhir gutháin (roghnaitheach)
 • Deimhniú maidir le do chuid sonraí pearsanta. An dtugann tú cead d’Iontaobhas Uí Chadhain do chuid sonraí teagmhála a choinneáil ar comhad agus an dtugann tú cead dó teagmháil a dhéanamh leat maidir le do shíntiú(i)s agus maidir le hobair leanúnach an Iontaobhais?
 • Deimhniú maidir le hanaithnideacht. An mian leat go bhfoilseofar d’ainm go poiblí ar liosta na gCarad?

Cairde an Iontaobhais

Tá Iontaobhas Uí Chadhain go mór faoi chomaoin ag na daoine agus ag na heagraíochtaí a thacaigh linn lenár bhfeachtas tiomsaithe.

Liosta na gCarad

Dlúth-Chairde
Daoine agus eagraíochtaí a thug €20,000 ar a laghad.
Cairde Cléibh
Daoine agus eagraíochtaí a thug €5,000 ar a laghad.
Mór-Chairde
Daoine agus eagraíochtaí a thug €1,000 ar a laghad.
Cairde Dílse
Daoine agus eagraíochtaí a thug €500 ar a laghad.
Cairde Gael
Daoine agus eagraíochtaí a thug níos mó ná €100.
Cairde Eile
Daoine agus eagraíochtaí a thug suas le €100.

Fundraising: information in English

Máirtín Ó Cadhain (1906–1970) was the greatest Irish-language writer of his day. From his youth in Connemara to the day he died, by then a Professor in Trinity College Dublin, he laboured unceasingly for the Irish language, for Irish-speaking communities and for literature in Irish.

Over the past few years, Iontaobhas Uí Chadhain has been developing commemorative projects as permanent memorials to Ó Cadhain in his native area of the Connemara Gaeltacht. Projects still to be completed include:

 • A life-size bronze statue of Ó Cadhain to be cast and erected in the Spiddal area. The work was commenced but, due to Covid‑19 issues, the casting had to be deferred until 2021.
 • The ruins of his birthplace to be preserved and a visitor site developed there.
 • A centre for Irish-language artists to be developed.

On October 18th 2020, the 50th anniversary of Máirtín’s death, we launched a fundraising campaign to fund these projects .

Every person and organisation who donates money, of whatever amount, to help us complete these projects, will be acknowledged and thanked on this page (unless they indicate a preference to remain anonymous).

We have opened a new bank account for the sole purpose of this campaign at the Allied Irish Bank branch in An Spidéal.

Donations can be made online, using the payments form at the foot of this page.

Donations may also be made directly into this account with the following details:

Name of account: Iontaobhas Uí Chadhain
Bank: AIB, An Spidéal, Co. Galway
Account number: 937401 32535013
IBAN: IE09AIBK93740132535013
BIC: AIBKIE2D

If you choose this payment method to make a donation, please send us an email providing the following details:

 • Your name.
 • Your address.
 • Your ’phone number (optional)
 • Confirmation regarding personal information. Do you give Iontaobhas Uí Chadhain permission to keep your contact details on file and to contact you in connection with your donation(s) and in connection with the ongoing work of the Iontaobhas?
 • Confirmation regarding anonymity. Do you wish your name to be published on the list of Friends?

iontaobhas@nulloutlook.com

Alternatively, donations may be made by sending a cheque or money order, payable to Iontaobhas Uí Chadhain, to the Secretary of Iontaobhas Uí Chadhain at the following address:

Máirtín Ó Cadhain,
Baile Liam,
An Spidéal,
Co. na Gaillimhe,
H91 FTK5,
Éire.

If you choose this payment method to make a donation, please send us a written note along with your cheque or money order, providing the following details:

 • Your name.
 • Your address.
 • Your ’phone number (optional)
 • Confirmation regarding personal information. Do you give Iontaobhas Uí Chadhain permission to keep your contact details on file and to contact you in connection with your donation(s) and in connection with the ongoing work of the Iontaobhas?
 • Confirmation regarding anonymity. Do you wish your name to be published on the list of Friends?

Friends of the Iontaobhas

Iontaobhas Uí Chadhain is deeply indebted to the individuals and organisations who have kindly supported us in our fundraising campaign.

The list of Friends

Close Friends
People and organisations who donated at least €20,000.
Bosom Friends
People and organisations who donated at least €5,000.
Great Friends
People and organisations who donated at least €1,000.
Staunch Friends
People and organisations who donated at least €500.
Good Friends
People and organisations who donated over €100.
Other Friends
People and organisations who donated up to €100.

íocaíocht slán á áisiú ag Stripe

secure payment powered by Stripe

Iontaobhas Uí Chadhain

Síntiús (Donation)

Do sheoladh (riachtanach)
Anaithnideacht